bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

DLA PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

   
Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 
Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  •  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
  •  osobie upoważnionej przez pacjenta
  •  uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

 
Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

  •  do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  •  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  •  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.

  Maksymalna wysokość opłat za:

  •  jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  •  jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  •  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
W celu otrzymania kserokopii dokumentacji medycznej należy złożyć w rejestracji wniosek. Termin wydania kserokopii – do 3 dni roboczych, dlatego prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Koszt kserokopii – 0,50 zł za kartkę A4 (opłata obliczona zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej).

Pobierz wzór wniosku_o_wydanie_kserokopii.doc

BADANIA ODPŁATNE

 
Przychodnia Specjalistyczna jest samodzielnym publiczny zakładem opieki zdrowotnej i dlatego nie wykonuje badań i porad odpłatnych (prywatnych).Opublikował: Mirela Bachurek-Gola
Publikacja dnia: 28.02.2024
Podpisał: Mirella Bachurek-Gola
Dokument z dnia: 28.02.2024
Dokument oglądany razy: 3 993